ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN ALTLIKLARIN GAZLAŞTIRILMASI SONRASI ORTAYA ÇIKAN BİYOKATININ ( BIOCHAR) GÜBRE OLARAK KULLANIM POTANSİYELİ

Esra BOZTEPE
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ayten NAMLI

Hayvan katı atıkları gübre olarak veya kurutulduktan sonra yakıt kaynağı şeklinde tarih boyunca kullanılmıştır. Geçtiğimiz yıllardaki çiftlik kapasitelerinde ve dolayısıyla gübre miktarlarındaki büyük artışlar nedeniyle gübreden kaynaklanan çevre problemleri gündeme gelmiştir. Hayvan atıklarından kaynaklanan çevre sağlığı sorunları bazı endüstriyel atıklar dolayısıyla oluşan problemler kadar zararlı olabilmektedir. Özellikle yüzey sularının alıcı ortama drenajı, tarımdan dönen sular ve hayvan atıklarının nihai depolama alanı olarak kullanılan araziler su kirliliğinin başlıca kaynakları olarak ortaya çıkmaktadır. Fosil yakıtların azalması dolayısıyla karşılaşılması olası enerji krizi hayvan atıklarından kaynaklanan çevre problemleri ile birlikte düşünüldüğünde ise her iki olgunun ileriye yönelik olarak birlikte ele alınmasının avantajlı olduğu görülmüştür. Hayvan atıkları için çevresel açıdan kabul edilebilir bertaraf yöntemleri büyük ölçekte biyokütle-enerji dönüşüm sistemi olarak dikkate alındığında bu atıklardan enerji elde edilmesi ve ayrıca yan ürün şeklinde biyokatı (biochar) besin değeri olan gübre elde edilmesi de mümkün olmaktadır.
Bu çalışma etlik piliç üretimi esnasında ortaya çıkan atıkların gazlaştırılarak potansiyel bir enerji kaynağı şeklinde görülmesi, bu atıkların sebep olduğu çevre sağlığı problemlerinin başarılı planlama, uygulama ve işletme metodolojisi ile çözülebileceği ve çevre sağlığı sorunlarının bertarafın yanında önemli ölçüde enerji üretilebileceği konusunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gazlaştırma sonrasında ortaya çıkacak olan özellikle potasyum ve kısmen kalsiyum bakımından zengin biyokatının (biochar) gübre olarak değerlendirilebilme potansiyeli hakkında bilgi vermektedir.

2012, 34 sayfa
Anahtar Kelimeler: Hayvan altlığı,

Yorum Yap